Beperking partnertoeslag AOW aangescherpt

4 september 2014 | Nieuws

Is het inkomen voor 1 januari 2015 van de jongere partner zo hoog dat geen recht op toeslag bestaat, dan ook geen partnertoeslag als het inkomen na die datum minder wordt.

Al eerder werd in de Wet vereenvoudiging regelingen SVB verduidelijkt dat de pensioengerechtigde voor 1 januari 2015 reeds gehuwd moest zijn. De pensioengerechtigde die voor 1 januari 2015 recht heeft op ouderdomspensioen en die pas op of na die datum gaat trouwen of samenwonen met een echtgenoot die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft geen recht heeft op toeslag. Verder wordt nu in de Nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015 de toevoeging van een tweede lid in artikel 8 AOW voorgesteld waarin onder meer wordt geregeld dat de pensioengerechtigde die geen recht heeft op toeslag omdat het inkomen van zijn echtgenoot méér bedraagt dan de bruto-toeslag, geen recht op toeslag kan krijgen als het inkomen van de echtgenoot na 1 januari 2015 minder gaat bedragen dan de bruto-toeslag. Ook worden daarin de situaties aangegeven waarin door wijziging van de leefvorm niet langer meer sprake is van een ongehuwde en er recht op toeslag zou kunnen ontstaan.Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwde personen duurzaam gescheiden leven van elkaar en voor de AOW als ongehuwd moeten worden aangemerkt. Als deze personen weer samen gaan wonen dan dienen zij weer als gehuwd te worden aangemerkt en kan er recht op toeslag ontstaan. De bepaling strekt er toe dat als gehuwde maar duurzaam gescheiden levende personen op of na 1 januari 2015 weer gaan samenwonen er geen recht op toeslag kan ontstaan.Incidentele inkomsten In de nota van wijziging Verzamelwet SZW 2015 wordt eveneens geregeld dat het recht op toeslag weer kan herleven als het recht op toeslag is geëindigd uitsluitend als gevolg van een incidentele stijging van het inkomen van de echtgenoot. Dat gebeurt door een wijziging in artikel 8 AOW. Daarin wordt per 1 januari 2015 een nieuw lid 3 toegevoegd.