Dienstenwijzer

DIENSTENWIJZER / Dienstverleningsdocument – versie 28-12-2018

Deze “Dienstenwijzer” wordt u aangeboden door Adviesbureau M. Lautenschläger BV, Sasseweg 17, 3291 EJ Strijen

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

Adviesbureau M. Lautenschläger BV biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van lijfrente, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, sparen en beleggen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

Ook bieden wij u de mogelijkheid van bemiddeling op basis zonder voorafgaand advies (execution only).

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Tevens heeft ons kantoor een vrijstelling voor de beleggingsdienst als bedoeld in artikel 2:96Wft:

 • Adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemersrechten in beleggingsinstellingen.
 • In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij gaan u daarbij, met onze professionele kennis en ervaring, ondersteunen in het maken van deze selectie.

Dat houdt onder meer in:

 1. Inventariseren van wensen, behoeften en risicobereidheid van u, vastleggen van uw klantprofiel. Om tot een oordeel te komen over de materiekennis en ervaring van u met complexe financiële producten;
 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
 5. Het toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
 6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Daarop aansluitend helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten.

Onze dienstverlening bij het afsluiten van een financieel product: execution only

Adviesbureau M. Lautenschläger biedt u ook de mogelijkheid van bemiddeling op basis zonder voorafgaand advies (execution only). Uitgangspunt van deze dienstverlening is dat onze activiteiten zich beperken tot het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders, van een door u zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van execution only dient u, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een execution only-verklaring te ondertekenen. Hiermee komen wij consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject. Deze consumenten kiezen bewust voor rechtstreekse (eigen) verantwoordelijkheid.

Wat doen wij voor u in het kader van execution only?

 • Wij informeren u over onze dienstverlening.
 • Wij attenderen u op de mogelijkheden om kennis te nemen van relevante product informatie.
 • Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste product.
 • Wij vragen (een) offerte(s) voor u op en als alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen.
 • Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af.

Let op!
Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen.

Indien u nog twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan kunt u dit zelf toetsen op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op www.weetwatjeweet.nl

Indien u niet over voldoende kennis en ervaring beschikt, laat ons dit weten en dan kunnen wij voor u een afspraak maken met één van onze adviseurs.

Execution only (in pdf)

Vergelijkingskaart: Risico’s afdekken ( in pdf )

Vergelijkingskaart: Vermogen opbouwen ( in pdf )

Selectie van aanbieders

Wij maken een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en wij geven exact aan welke productoplossingen, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed passen bij uw wensen en mogelijkheden.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij zijn wel afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade niet of niet geheel te vergoeden. Om ons advies goed onderbouwd en compleet te maken, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van eventueel elders lopende verzekeringen. Ook wanneer uw persoonlijke situatie (door bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden van partner, relevante wijzigingen in uw inkomen, verhuizing, verbouwing) of zakelijke situatie (verhuizing, uitbreiding, hoedanigheidomschrijving) wijzigt, of andere veranderingen die van invloed zijn op uw verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u deze aan ons doorgeeft. Hiermee stelt u ons in staat uw polissen en/of overige financiële producten aan uw nieuwe situatie aan te passen. In geval van twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Wij onderhouden in principe voor u de contacten met de verzekeraars. Wanneer u toch (mondeling of schriftelijk) met de verzekeraar in contact komt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij vragen u de gegevens uit de rechtstreeks ontvangen stukken te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Hoe kunt u ons bereiken?

Ons kantoor is op werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres        : Sasseweg 17    3291 EJ Strijen (alleen op afspraak)

Postadres             : Sasseweg 17    3291 EJ Strijen

Telefoon               : 06-55384154 078-6103135

Email                     : info@adviesbureaulautenschlager.nl

Internetadres      : www.adviesbureaulautenschlager.nl

 Betalingen

Verzekeringen

Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

Hoe worden wij beloond?

Om u goed te kunnen adviseren, investeren wij in onze kennis en maken wij tijd voor u. Hoeveel dit is hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van het advies en de productoplossingen die u uiteindelijk kiest.

Deze keuzemogelijkheden zijn:

– Beloning op basis van provisie

– Beloning op basis van declaratie (fee)

– Beloning op basis van declaratie en provisie

Beloning op basis van provisie

Uitsluitend bij het afsluiten van uw schade- en zorgverzekeringen ontvangen wij van de verzekeraar een doorlopende vergoeding gedurende de periode dat de verzekering in stand blijft. Deze vergoeding wordt gefinancierd uit de premie die u betaalt. U hoeft deze vergoeding dus niet apart aan ons te betalen.

Bij het afsluiten van levensverzekeringen en inkomensbeschermers ontvangen wij geen adviesvergoeding in de vorm van afsluitprovisie of doorlopende provisie. De beloning voor deze verzekeringen gaan op basis van declaratie (fee).

Beloning op basis van declaratie (fee)

Hierbij spreken wij met u een tarief (fee) af over onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren en/of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.

Beloning op basis van declaratie en provisie

Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van declaratie en provisie, al dan niet met onderlinge verrekening.

Wettelijke verplichtingen

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder AFM nummer 12040089, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen.

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Dit geeft u extra zekerheid.

Beëindiging van de relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met Adviesbureau M. Lautenschläger te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. In beide gevallen kunt u geen beroep meer doen op onze zorgplicht voor wat betreft de door u afgesloten producten.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

T 0900-3552248

E info@kifid.nl

www.kifid.nl

Beloning Adviesbureau M. Lautenschläger

Om u goed te kunnen adviseren, investeren wij in onze kennis en maken wij tijd voor u. Hoeveel dit is hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van het advies en de productoplossingen die u uiteindelijk kiest.

Wij geven u hieronder de bandbreedtes van de hoogte van de beloning aan. Dit doen wij voor de producten levensverzekeringen en inkomensbeschermers.

Wanneer u uiteindelijk besluit de verzekering niet bij ons onder te brengen, zullen wij u de gemaakte adviesuren in rekening brengen. Onderstaand uurtarief is hierop van toepassing.

Uurtarief bij levensverzekeringen en inkomensbeschermers

Onze uurtarieven voor 2018 zijn:

 • Vanaf € 65,- tot € 150,- per uur (afhankelijk van product en wensen relatie), de uurtarieven zijn excl. BTW.

Activiteit

Inschatting aantal uren*

Vermogensvorming

Tussen de 15 en 30 uur

Direct ingaande lijfrente

Tussen de 6 en 10 uur

Uitgestelde lijfrente en uitvaartverzekering

Tussen de 2 en 6 uur

Risicoverzekering

Tussen de 5 en 10 uur

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Tussen de 15 en 30 uur

Woonlastenbeschermers (Werkloosheid en Arbeidsongeschiktheid)

Tussen de 10 en 15 uur

Zorg-en inkomensverzekeringen (Aanvulling op WIA, IVA en WGA

Tussen de 15 en 25 uur

* Hierin zitten zowel de uren van de adviseur binnendienst als adviseur buitendienst