De no-riskpolis is een regeling die misschien voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Bij deze regeling kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen als uw werknemer door zijn ziekte of handicap niet kan werken.

Welke vergoeding krijgt u met de no-riskpolis?
u kunt een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer krijgen als hij ziek wordt;
u hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet;
u hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer in de WGA (Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten) komt.

Voorwaarden voor de no-riskpolis
De no-riskpolis geldt voor de werknemer in de volgende situaties:
Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering.
Hij blijft in dienst bij zijn werkgever na toekenning van de WIA-uitkering. De no-riskpolis geldt dan bij een nieuwe ziekmelding binnen 5 jaar vanaf de ingangsdatum   van de WIA-uitkering.
Zijn aanvraag voor een WIA-uitkering bij het einde van de wachttijd is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband       dat start binnen 5 jaar na de afwijzing van de WIA-aanvraag. Dit geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.
Hij heeft voorafgaand aan zijn dienstverband een Wajong-uitkering of kreeg ooit een Wajong-uitkering. Of hij had op grond van de Wajong hulp bij zijn werk.
Hij werkt bij u in een artikel 7 WSW-dienstverband. U geeft dan het bedrag van de loonkostensubsidie aan ons door. Dit bedrag wordt afgetrokken van het                Ziektewet-dagloon
Hij werkte voordat hij bij u in dienst kwam in een artikel 2 WSW-dienstverband op een beschutte werkplek bij de gemeente.
Hij werkte voordat hij bij u in dienst kwam in een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en                           doorstroombanen).
Hij had op 31 december 2014 een WSW-indicatie.
Hij werkt op grond van de Participatiewet op een beschutte werkplek bij de gemeente.
Hij had tijdens de Wet REA een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap. Ook heeft hij een verklaring van de gemeente of UWV dat hij moeite heeft met           werken of het vinden van werk.
Hij is voor 2015 bij u in dienst gekomen. De gemeente was toen verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Hij heeft ook een verklaring van UWV dat hij een                   arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft. De no-riskpolis geldt voor hem dan bij een ziekmelding binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.
Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst. In deze     situatie moet de werknemer wel een no-riskverklaring aanvragen bij UWV. Daarin staat dat de no-riskpolis voor hem geldt.
Hij is voor 8 juli 1954 geboren en (beide voorwaarden moeten gelden):
had langer dan 52 weken een WW-uitkering;
is vanuit de WW bij u in dienst gekomen.
Dan krijgt hij na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
Hij is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij u gaan werken en (alle voorwaarden moeten gelden):
is voor 1 januari 1962 geboren;
had langer dan 52 weken een WW-uitkering;
is vanuit de WW bij u in dienst gekomen
Dan krijgt hij na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering
Hij is 56 jaar of ouder en had langer dan 52 weken een WW-uitkering. En hij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Dan krijgt hij na 13 weken ziekte een                Ziektewet-uitkering. Let op: deze compensatieregeling oudere werkzoekenden geldt als de werknemer tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 vanuit een         WW-uitkering bij u in dienst is gekomen.
Hij is na 1 januari 2015 bij u in dienst gekomen en hij is opgenomen in het doelgroepregister met de volgende reden:
Hij behoort tot de doelgroep banenafspraak. Hij kreeg van zijn gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw-uitkering of bijstandsuitkering (Participatiewet). En hij is bij u          gaan werken na begeleiding of bemiddeling door de gemeente. Wij hebben ook vastgesteld dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. Of dit    is via een loonwaardebepaling op de werkplek vastgesteld.
Hij heeft zichzelf bij ons gemeld voor een beoordeling arbeidsvermogen omdat hij in het verleden voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro)          heeft gehad. Wij hebben eenmalig iedereen die tussen 10 september 2014 en 18 juli 2015 behoorde tot deze doelgroep schoolverlaters in het landelijk doelgroep    register opgenomen.
Zijn Wajong-aanvraag is afgewezen omdat wij niet konden vaststellen dat hij langdurig niet kon werken.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig
U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Wij beoordelen dan of hij op basis van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt.

 

Bron: UWV