• De nieuwe coalitie heeft heel wat plannen voor de sociale zekerheid.
• Diverse maatregelen raken de inkomensverzekeringen rechtstreeks.
• Bij andere is het verband subtieler, maar wel degelijk aanwezig.

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft grote impact op de inkomensverzekeringen. Maatregelen op het gebied van loondoorbetaling, premiedifferentiatie WGA en re-integratie zullen zeker aandacht vragen van assurantieadviseurs. Maar dat geldt ook voor plannen voor (onder meer) de WW, het ontslagrecht en de Participatiewet.
De beoogde nieuwe regeringscoalitie presenteerde het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ op 10 oktober. Een analyse van de plannen maakt duidelijk dat die volop aandacht besteden aan de sociale zekerheid. In veel gevallen is er een direct raakvlak met de inkomensverzekeringen; in andere is het verband subtieler maar zeker niet bij voorbaat afwezig. Een overzicht op hoofdlijnen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Deze verplichting gaat voor organisatie met maximaal 25 werknemers terug naar één jaar. Het tweede jaar wordt gefinancierd via een collectieve premie voor kleine werkgevers, UWV verzorgt de betaling en een gedeelte van de re-integratie.

Premiedifferentiatie in de WGA
De periode waarover UWV schade van WGA-instroom aan werkgevers toerekent gaat van tien naar vijf jaar. Aannemelijk is dat eigenrisicodragen straks ook betrekking heeft op deze kortere periode.

Beperking onzekerheid loonsanctie
De nieuwe coalitie omarmt een plan van het huidige kabinet om de onzekerheid over loonsancties te beperken. Publiek verzekerde werkgevers krijgen de optie om UWV tussentijds re-integratieplannen te laten beoordelen. Eigenrisicodragers WGA worden helemaal van loonsancties gevrijwaard.

Beperking sociale lasten
Het kabinet vraagt de sociale partners om suggesties die de sociale lasten kunnen verminderen. Eerste denkrichting is beperking van de hoogte van bovenwettelijke aanvullingen.

Activerende werking WIA
• Het schattingsbesluit bepaalt straks dat er voor 3 geschikte functies in totaal 9 arbeidsplaatsen te vinden moeten zijn, ongeacht de precieze verdeling over die functies (nu is de eis 3 x 3).
• Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten (WGA 80-100) moeten (net als nu bij de WGA 35-80) minstens 50% van hun verdiencapaciteit benutten om recht te hebben op de loonaanvullingsuitkering.
• Bij wijze van experiment krijgen arbeidsongeschikten bij wie dit medisch gezien zinvol is een scholingsaanbod om hun mogelijkheden voor werkhervatting te vergroten.
• Als een arbeidsongeschikte met WIA-uitkering een baan aanvaardt, vindt gedurende vijf jaar geen toetsing plaats of zijn verdienvermogen is gewijzigd.
• UWV krijgt € 30 miljoen voor persoonlijke dienstverlening aan WGA- en Wajonggerechtigden.

Beperking ziekmeldingen in de WW
Nieuwe ZW’ers zonder werkgever verliezen het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit maakt het voor WW’ers financieel onaantrekkelijker om zich ziek te melden.

Wijzigingen ontslagrecht
Werkgevers kunnen straks weer meerdere ontslaggronden combineren in een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter. Die kan wel bovenop de al bestaande transitievergoeding een extra vergoeding toekennen (maximaal nog eens de helft van de transitievergoeding).

Aanpassing transitievergoeding
• De eis dat een werknemer minimaal 2 jaar in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding komt te vervallen.
• Bij berekening van de vergoeding gaat voor het gehele dienstverband één vaste formule gelden van een derde van een maandsalaris per contractjaar. Alleen voor 50-plussers blijft een versnelde opbouw gelden van een maandsalaris per dienstjaar.
• Kosten van scholing gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie mag de werkgever straks voortaan ook op de vergoeding in mindering brengen.
• Het nieuwe kabinet omarmt de plannen van het huidige kabinet voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar loondoorbetaling wegens ziekte.
• Er komen voorstellen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren voor werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Geen verplichte AOV
De coalitie wil zzp’ers in staat stellen zich naar behoefte te verzekeren door minimumtarieven vast te stellen. Te lage beloning levert automatisch een arbeidsovereenkomst en sociale verzekering op.

Vervanging wet DBA
De nu bevroren wet gaat helemaal van tafel. Te lage betaling van zzp’ers gaat automatisch een dienstbetrekking opleveren, opdrachtgevers krijgen vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie en bij goedbetaalde zzp’ers wordt een gezamenlijke opt-out voor de loonbelasting mogelijk.

Loonkostensubsidie wordt loondispensatie
De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt vervangen door loondispensatie. Bij betaling onder het minimumloon loopt de werkgever hierdoor straks mogelijk het lage-inkomensvoordeel (LIV) mis.

Versoepeling doelgroep banenafspraak
Werknemers die onder de doelgroep vallen, blijven straks meetellen voor de banenafspraak als zij meer gaan verdienen dan het minimumloon. Nu vervalt in dat geval het recht op premiekorting of een loonkostenvoordeel.

Differentiatie van de WW-premie naar type contract
De coalitie overweegt om bij de premiedifferentiatie naar sector in de WW een gunstiger premie te hanteren voor contracten voor onbepaalde tijd.

Verruiming proeftijd
De maximale proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor meer dan 2 jaar gaat naar 3 maanden. Bij contracten voor onbepaalde tijd wordt dat 5 maanden als er geen tijdelijke contract aan voorafging.

Geen oneigenlijke inzet payrolling
De definitie van de uitzendovereenkomst blijft vooralsnog intact, maar het soepeler arbeidsrechtelijk regime van zulke overeenkomsten geldt straks niet meer voor payrolling. Ook moeten payrollmedewerkers straks bij de arbeidsvoorwaarden minimaal hetzelfde worden behandeld als werknemers van de inlener.

Bron: Delta Lloyd 31-10-2017